กลุ่มอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์
 

      กลุ่มอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2521 ได้จัดตั้งมาเป็นเวลาเข้าสู่ 36 ปี โดยมีคุณอานนท์ จ่างตระกูล และ คุณอร่าม โกฏิกุล อดีตผู้อำนวยการ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เป็นผู้ก่อตั้ง มีประธานมาแล้ว ดังนี้

•  คุณอานนท์ จ่างตระกูล (พ.ศ. 2521 - 2522)

•  คุณวันดี หุตสิงห์ (พ.ศ. 2523 - 2524)

•  คุณกิติ ตระการศักดิกุล (พ.ศ. 2525 - 2530)

•  คุณอารีย์ ภู่สมบุญ (พ.ศ. 2531 – 2536)

•  คุณเดชา คุปต์ถาวรฤกษ์ (พ.ศ. 2537 - 2546)

•  คุณมานะผล ภู่สมบุญ (พ.ศ. 2547 - 2550)

•  คุณวงกต ตั้งสืบกุล (พ.ศ. 2551 - 2552)

•  คุณวีระชัย คุณาวิชยานนท์ (พ.ศ. 2553 - 2556 )

•  คุณไชยยงค์ พงษ์สุทธิมนัส (พ.ศ. 2557 – ปัจจุบัน)

โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

•  เพื่อเป็นศูนย์รวมสมาชิกของสภาอุตสาหกรรมฯ ที่ผลิต เฟอร์นิเจอร์

•  เพื่อเป็นตัวแทนของสมาชิกกลุ่มเฟอร์นิเจอร์ ในการประสานนโยบายและดำเนินงานระหว่างสมาชิกกลุ่มกับรัฐ

•  เพื่อเป็นที่สำหรับสมาชิกกลุ่มมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์เกี่ยวกับอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์

•  เพื่อสร้างเสริมมิตรภาพและความร่วมมือในหมู่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์

•  เพื่อค้นคว้า เผยแพร่ ส่งเสริมและอบรมวิชาการที่ทันสมัย เพื่อให้อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ภายในประเทศเจริญก้าวหน้า และสามารถแข่งขันกับผลิตภัณฑ์ของต่างประเทศได้

•  เพื่อกระทำการใด ๆ อันจะส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือและการประสานงานระหว่างกลุ่มผู้ประกอบอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ กับส่วนงานราชการ ผู้จำหน่าย และผู้ บริโภค

•  เพื่อความเป็นปึกแผ่นในการป้องกันรักษาและส่งเสริมเสถียรภาพและผล ประโยชน์ของอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ภายในประเทศ

•  เพื่อส่งเสริมให้ผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ทุกชนิดมีมาตรฐานเป็นที่เชื่อถือได้

•  เพื่อส่งเสริมให้มีผู้ประกอบอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์มากขึ้นและมีสมรรถภาพสูงขึ้น

•  ร่วมมือประสานงานกับสมาชิกของสภาและกลุ่มสมาชิกอื่น เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของสภา

•  เพื่อส่งเสริมและหาช่องทางสนับสนุนให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ในประเทศได้ขยายตลาดจำหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ

•  อื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการสภากำหนด

 

 
 
Untitled Document
กลุ่มอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โซน ซี ชั้น 4 60 ถ.รัชดาภิเษกตัดใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110


โทรศัพท์ : (66) 2345 1269-70 Fax : (66) 0 2345 1296-97 Email : furniture@off.fti.or.th
 
Company Profile ข่าวถึงสมาชิก