ACTIVITIES กลุ่มอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์


ผลการดำเนินงาน ปี 2562

 

กิจกรรมร่วมดำเนินการในปี 2562

 

•  ร่วมเป็นสมาชิก AFIC และเข้าร่วมประชุมระดมความคิดเห็น ASEAN Furniture Industries Council (AFIC) WORKING COMMITTEE MEETING ครั้งที่ 37 ณ ประเทศฟิลิปปินส์ และ ASEAN Furniture Industries Council (AFIC) WORKING COMMITTEE MEETING ครั้งที่ 38 & AFIC CONFERENCE 2019 ณ เวียดนาม

•  เข้าร่วมเป็นกรรมการวิชาการในคณะกรรมการวิชาการรายสาขา คณะที่ 9 ไม้ ผลิตภัณฑ์ไม้ และเครื่องเรือน เพื่อทำหน้าที่พิจารณาจัดทำร่างมาตรฐานและปฎิบัติงานทางวิชาการอื่นๆ ที่เกี่ยวกับมาตรฐาน และร่วมเป็นคณะอนุกรรมการวิชาการรายสาขา คณะที่ 9/2 แผ่นไม้ประกอบ และ คณะอนุกรรมการวิชาการรายสาขา คณะที่ 9/6 เฟอร์นิเจอร์ที่ทำจากไม้ ร่วมกับ สำนักมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

•  ร่วมให้ข้อคิดเห็นในการประชุม เรื่อง “การทบทวนอากรขาออกของสินค้าไม้แปรรูปและไม้ท่อน” ร่วมกับ สำนักเศรษฐกิจการคลัง

•  เข้าร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการ “แนวทางการออกแบบหลักสูตร์และการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นการยกระดับสมรรถนะตามแนวทางโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่” ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา

•  ร่วมให้ข้อคิดเห็นในการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานแสดงสินค้า STYLE Bangkok , ร่วมเป็นตัวแทนรับสมัครผู้เข้าร่วมงานแสดงสินค้า STYLE Bangkok 2019 เดือน เมษายน 2562 และเดือนตุลาคม 2562 ร่วมกับ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

•  เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการในสายงานต่างๆ ของสภาอุตสาหกรรมฯ อาทิ สายงานส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรม, คลัสเตอร์ยางและไม้ยางพารา, สายงานแรงงาน, สายงานเศรษฐกิจและวิชาการ เป็นต้น

•  ร่วมสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของสภาอุตสาหกรรมฯ และกิจกรรมสาธารณกุศล อาทิ สนับสนุนการตกแต่งสำนักงานใหม่, กิจกรรมงานกาชาด ฯลฯ

 

กิจกรรมดำเนินการในปี 2562

•  จัดงานแสดงสินค้า “TFIC Furniture Outlet 2019 ” ครั้งที่ 15 ระหว่างวันที่ 25 - 29 กันยายน 2562 ณ อาคาร 6-8 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพค เมืองทองธานี เพื่อประชาสัมพันธ์ผลงาน การออกแบบและการผลิตเฟอร์นิเจอร์ของสมาชิกและผู้ประกอบการไทย และเป็นทางเลือกให้กับผู้บริโภคสินค้าในประเทศ ได้มีโอกาสเลือกซื้อเฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งบ้านคุณภาพส่งออกจากผู้ผลิตโดยตรง

•  เป็นสื่อกลางช่วยติดตามผลกระทบด้านการค้าของสมาชิกกลุ่มฯเฟอร์นิเจอร์ เกี่ยวกับการจดสิทธิบัตรการออกแบบเฟอร์นิเจอร์ ร่วมกับ กรมทรัพย์สินทางปัญญา

 

กิจกรรมที่ดำเนินการต่อเนื่องปี 2563

1. เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการในสายงานต่างๆ ของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

2. เข้าร่วมเป็นประเทศสมาชิก ASEAN Furniture Industries Council ( AFIC )

3. เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการอำนวยการจัดงานแสดงสินค้า STYLE Bangkok และร่วมเป็นตัวแทนรับสมัครเข้าร่วมงานแสดงสินค้า STYLE Bangkok 2021 ร่วมกับ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

4. ดำเนินการจัดงานแสดงสินค้าเฟอร์นิเจอร์ภายใต้ชื่อ “TFIC Furniture Outlet 2020 ครั้งที่ 16 ช่วงเดือน กันยายน - ตุลาคม 2563

5 . เป็นตัวแทนของสมาชิกผู้ประกอบการเฟอร์นิเจอร์ ในการประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน

 

 

 

 

 
 
Untitled Document

   

Thai Furniture Industry Club of The Federation of Thai Industries
ชั้น 8 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์ เลขที่ 2 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ (มทรก.) เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
8 th Flr, Creative Technology Bldg, 2 Nang Linchi Rd . , Thung Maha Mek, Sathon, Bangkok 10120 Thailand
Tel . ( 66 ) 2345 1269 Email : thaifurniture.tfic@gmail.com

 
Company Profile ข่าวถึงสมาชิก