banner
   
 
กลุ่มอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์
   
 
   กลุ่มอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2521 โดยมีคุณอานนท์ จ่างตระกูล และ
คุณอร่าม โกฏิกุล อดีตผู้อำนวยการ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เป็นผู้ก่อตั้ง กลุ่มอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ มีประธาน มาแล้ว ดังนี้


   

คุณอานนท์ จ่างตระกูล

(พ.ศ.2521 - 2522)

คุณวันดี หุตสิงห์

(พ.ศ.2523 - 2524)

คุณกิติ ตระการศักดิกุล

(พ.ศ.2525 - 2530)

คุณอารีย์ ภู่สมบุญ

(พ.ศ.2531 – 2536)

คุณเดชา คุปต์ถาวรฤกษ์

(พ.ศ.2537 - 2546)

คุณมานะผล ภู่สมบุญ

(พ.ศ.2547 - 2550)

คุณวงกต ตั้งสืบกุล

(พ.ศ.2551 - 2552)

คุณวีระชัย คุณาวิชยานนท์

(พ.ศ.2553 - 2556)
นายไชยยงค์ พงษ์สุทธิมนัส (พ.ศ.2557 - 2560)
คุณพิชัย พินิตกาญจนพันธุ์ (พ.ศ. 2561 – ปัจจุบัน)
   
 
 
Company Profile ข่าวถึงสมาชิก
 
>> ข่าวถึงสมาชิก
     
 
  .....
 
   
 
   
Web Link
   
> กรมส่งเสริมการส่งออก  
FTIJob
http://www.furniproasia.com

> กระทรวงพาณิชย์
 
> กระทรวงอุตสาหกรรม
 
> กรมป่าไม้
 
> สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 
> TCDC  
> furniproasia  
       
 
Untitled Document

   
กลุ่มอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
เลขที่ 2 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์ ชั้น 8 ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
ถนนนางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 โทร. 02-345-1000 โทรสาร. 02-345-1296-9
Email : furniture@off.fti.or.th

Company Profile ข่าวถึงสมาชิก
 
     
Company Profile ข่าวถึงสมาชิก