banner
   
 
กลุ่มอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์
   
 
   กลุ่มอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2521 โดยมีคุณอานนท์ จ่างตระกูล และ
คุณอร่าม โกฏิกุล อดีตผู้อำนวยการ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เป็นผู้ก่อตั้ง กลุ่มอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ มีประธาน มาแล้ว ดังนี้


   

คุณอานนท์ จ่างตระกูล

( พ.ศ.2521 - 2522)

คุณวันดี หุตสิงห์

(พ.ศ.2523 - 2524)

คุณกิติ ตระการศักดิกุล

(พ.ศ.2525 - 2530)

คุณอารีย์ ภู่สมบุญ

(พ.ศ.2531 – 2536)

คุณเดชา คุปต์ถาวรฤกษ์

(พ.ศ.2537 - 2546)

คุณมานะผล ภู่สมบุญ

(พ.ศ.2547 - 2550)

คุณวงกต ตั้งสืบกุล

(พ.ศ.2551 - 2552)

คุณวีระชัย คุณาวิชยานนท์

(พ.ศ.2553 - 2556)
นายไชยยงค์ พงษ์สุทธิมนัส (พ.ศ.2557 - ปัจจุบัน)
   
 
 
Company Profile ข่าวถึงสมาชิก
 
>> ข่าวถึงสมาชิก
     
 
  เปิดการไต่สวนการทุ่มตลาดสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนล้างกรดและเคลือบน้ำมันชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วนที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐเกาหลี..
 
   
 
   
Web Link
   
> กรมส่งเสริมการส่งออก  
FTIJob
http://www.furniproasia.com

> กระทรวงพาณิชย์
 
> กระทรวงอุตสาหกรรม
 
> กรมป่าไม้
 
> สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 
> TCDC  
> furniproasia  
       
 
Untitled Document
กลุ่มอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โซน ซี ชั้น 4 60 ถ.รัชดาภิเษกตัดใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110


โทรศัพท์ : (66) 2345 1269-70 Fax : (66) 0 2345 1296-97 Email : furniture@off.fti.or.th
Company Profile ข่าวถึงสมาชิก
 
     
Company Profile ข่าวถึงสมาชิก